गणबहादुर वि.क.


गणबहादुर वि.क.


गणबहादुर वि.क.
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन साखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ganbahadur37@gmail.com
सम्पर्क 9866704452
ठेगाना माडी 2, रोल्पा
बहाल मिति २०७६ भाद्र २६