कार्यालयकाे कार्यक्षेत्र

१.माडी गाउँपालिकाका सबै वडाहरु

२.परिवर्तन गाउँपालिकाका सबै वडाहरु

३.गंगादेव गाउँपालिकाका सबै वडाहरु

४.थबाङ गाउँपालिकाका १,२,३ नं. वडाहरु

५.त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नं. १ बाहे सबै वडाहरु

६.रुन्टीगढी गाउँपालिकाका  ७ र ८ नं. वडाहरु